login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Promocja - Historia Miasta

 

Dawne dzieje…

 

Znaleziska w Chojnowie wskazują na wpływy prowincjonalno-rzymskie z okresu II-IV wieku n.e. Znaleziono tu ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego pochodzące z VI-XII wieku.

Osada Chojnów powstała przed rokiem 1288. Nazwa "Haynow" znaczy miejsce porosłe chojną, sosną. Według legendy był tu gaj poświęcony pogańskim bogom. Osada, usytuowana przy północnym odgałęzieniu szlaku handlowego zwanego "Wysoką Drogą"', miała dogodne warunki rozwoju.

Pełne prawa miejskie Chojnów uzyskał w 1333 roku.

Średniowieczny kształt miasta można jeszcze odczytać w obecnej siatce ulic. Jego centrum stanowił rynek, który powstał przez obudowanie domami rozszerzenia „Wysokiej Drogi" jeszcze w czasach przed lokacją. Przy wytyczaniu nowych ulic wykorzystano już istniejący układ dróg - stąd długi rynek i inne odstępstwa od stosowanego niemal wszędzie na Dolnym Śląsku układu szachownicowego.

W początkach XIV w. rozpoczęto obwarowywanie miasta murami obronnymi, o których wzmiankę napotykamy w 1357 roku.

 

Rozwój miasta w wiekach XIV-XV zapewniały, poza dochodami płynącymi z wymiany handlowej, rzemiosło - głównie tkactwo i sukeinnictwo. Wielu mieszkańców miasta i okolic zajmowało się hodowlą owiec, tworząc lokalną bazę surowcową dla rozwoju sukiennictwa.

Rozkwit miasta przerwały klęski spowodowane pożarami w latach 1318 i 1428. Ten ostatni pożar łączy się z najazdem wojsk husyckich i rzezią mieszkańców. Z pogromu uratowało się zaledwie 15 mieszczan, którzy ukryli się w kościelnej wieży. Upamiętnia to znajdująca się na wieży kościelnej tablica.

Powoli miasto odbudowywało się, by w początkach XVI w. stać się znowu dobrze rozwiniętym, bogatym ośrodkiem miejskim.

 

Niezależnie od rozwoju rzemiosła rozwijał się handel. Sprzyjały temu kolejne decyzje ówczesnych władców. Król Władysław Jagiellończyk postanawia w 1503 roku, by szlaki handlowe z Saksonii przebiegały dwiema drogami: przez Legnicę, Chojnów, Bolesławiec, lub przez Legnicę, Chojnów, Lwówek Śląski, Lubań. Cesarz Rudolf II w 1580 zarządził, by kupcy udający się do Polski i Śląska korzystali wyłącznie z drogi biegnącej przez Legnicę, Chojnów, Bolesławiec, Nowogrodziec, Lubań, Zgorzelec, Budziszyn i dalej do Saksonii, Miśni i Turyngii.

 

Okres wojny trzydziestoletniej, przemarsze walczących armii, nakładane kontrybucje, grabieże, doprowadziły do zubożenia mieszkańców i upadku gospodarczego miasta.

 

Druga połowa XVIII w. to ponowna próba odbudowy rzemiosła. Zainteresowanie władz rozwojem sukiennictwa potwierdziło otwarcie w 1762 roku Zawodowej Szkoły Sukienniczej, a w 1769 roku budowa magazynu wełny z funduszów państwowych. Liczba rzemieślników trudniących się sukiennictwem w 1788 roku wzrosła do 57 osób.

I znów pierwsze lata XIX w. przekreśliły dotychczasowy dorobek Chojnowa. W 1804 roku miasto nawiedziła katastrofalna powódź, nie ominęły go także przemarsze wojsk wojen napoleońskich.

W drugiej połowie XIX w. Chojnów, podobnie jak inne miasta śląskie wkroczył w fazę uprzemysławiania. Zbudowano w mieście cukrownie, fabrykę rękawiczek, papiernię oraz zakłady wyrobów blaszanych. Rozwój przemysłu przyśpieszyło wybudowanie w 1845 roku linii kolejowej z Legnicy do Bolesławca. Zainicjowano inwestycje o charakterze komunalnym - w 1848 roku Chojnów został skanalizowany, w 1867 otrzymał instalację gazową, a w 1912 roku - elektryczność.

 

Tym korzystnym zmianom towarzyszył wzrost liczby ludności miasta. W 1801 roku Chojnów liczył znów 1314 obywateli, w 1890-8115. Wzrost liczby mieszkańców zadecydował o zmianie układu urbanistycznego Chojnowa. Rozpoczął się etap rozbudowy miasta poza linią średniowiecznych murów miejskich w kierunku północnym i zachodnim, po usunięciu naturalnej granicy, jaką były mury i fosy, które w tym czasie zasypano. Zabudowa przekroczyła również rzekę Skorę w kierunku południowym. Od 1860 roku przebudowano i wzniesiono na nowo liczne domy w Rynku i na sąsiednich ulicach.

 

Końcowy okres II wojny światowej nie oszczędził Chojnowa, który znalazł się w strefie działań 1 Frontu Ukraińskiego. 10 lutego 1945 roku wojska 52 Armii Radzieckiej pod dowództwem generała Korotiewa wyzwoliły Chojnów.

Do odbudowy zniszczonego w czasie działań wojennych miasta, w tym również zakładów przemysłowych, przystąpiono po wyzwoleniu.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie